Условия за залог

Процедурата по отпускане на заем срещу залог на злато, битова и hi-fi техника, мобилни телефони, часовници и други ценни предмети е проста и отнема около 10 минути. Формалният израз на сделката е сключването на договор за търговски залог.

Първото условие е залаганата вещ да е ваша собственост или да имате право да се разпореждате с нея от чуждо име. Това се удостоверява с документ за собственост или с клетвена декларация. Ако в последствие се окаже, че Вие сте нямал право да се разпореждате с вещта, то Вие носите имуществена отговорност за причинените вреди и наказателна отговорност за измама по чл.209 от Наказателния кодекс, както и допълнителна наказателна отговорност, ако вещта се окаже обект на престъпление.

Второто условие е залаганата вещ да покрива стойността на заема в едно с лихвите и евентуални разноски. Това зависи от оценката на веща за гарантиране на заема. Оценката е експертна и се извършва от служител на фирмата на база на търгтовския опит. В сложни случаи се прибягва до външни експертни оценки на наши партньори. Важно е да се отбележи, че колкото по специфична е залаганата вещ, толкова по-голяма е разликата между оценката с цел гарантиране на заема и нейната фактурна или магазинска цена. Например докато един телевизор се оценява между 50% и 70% от цената му в магазина, то един швейцарски луксозен часовник се оценява под 30% от фактурната му цена. Причините са в различната ликвидност, която имат вещите в случай на продажба поради непогасяване на заема.

Когато за гарантиране на заема служи злато, неговата оценка е в зависимост от борсовата цена на златото за деня . Оценката е на база 14 карата златно съдържание. Златото с различна проба 24к(999), 22к(916), 18к(750), 9к(375), 8к(333) и други се приравняват с коефицент (златна проба)/14. Върху отпуснатия заем се начислява лихва според приложената таблица и броя на дните през които ефективно е ползван заема. Лихвата – това е цената на услугата, която ние Ви правим помагайки Ви в труден момент.

Заложна къща Бенин ЕООД

Лихви и такси по заема

Лихви по парични заеми:
РАЗМЕР НА ЗАЕМА ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ
10лв. – 2000лв. 3% месечно
Такси, начислявани във връзка с паричните заеми:
ВИД НА ТАКСАТА РАЗМЕР
съхранение 4,25% – 17%

Телефон за сигнали:

Оправомощен представител на заложната къща:

В.Бенин тел: 032/260 999

Регионална дирекция на Комисията за защита на потребителите: 631 778
ТД на НАП: 935 448

Когато притежателят на заложен билет върне заетата сума и плати всички начислени до момента лихви и такси на Заложната къща, тя веднага му предава вещта, с която е обезпечено изпълненото задължение. При предсрочно плащане Заложната къща не увеличава лихвите и не начислява допълнителни такси.

Ако задължението за връщане на заетата сума не бъде изпълнено в уговорения срок, Заложната къща задържа заложената вещ за период от 7 работни дни след настъпването на този срок. До изтичането на 7 дневният срок се запазва правото на притежателя на заложния билет да върне заетата сума и да плати всички начислени до момента лихви и такси, след което му се предава вещта, с която е обезпечено изпълненото задължение. След изтичане на 7 дневният срок Заложната къща продава заложената вещ.

За съхраняването на приетите в залог вещи са взети всички необходими мерки, които осигуряват целостта и изправността им, както и защитата от посегателства на трети лица, според наредба за дейността на заложните къщи от 27.02.2009г.

ЗАЛОГ НА ТЕХНИКА

От 30% до 50% от пазарната стойност, в зависимост от степента на използване.

ЗА ЗАЛОГ

1 седмица 2 седмици 3 седмици 4 седмици
Лихви 0,75% 1,5% 2,25% 3%
Такси 4,25% 8,5% 12,75% 17%

ЗА ЗЛАТО

1 седмица 4 седмици
Лихви 0,75% 3%
Такси 4,25% 7%